Muzeja nolikums

Jēkabpils Vēstures muzeja nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
73. panta pirmās daļas 1.punktu, 76.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils Vēstures muzejs (turpmāk - Muzejs) ir Jēkabpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota un padotībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde,  kas rūpējas par Jēkabpils pilsētas un tās apkārtnes  pagātnes garīgo un materiālo vērtību, kā arī mūsdienu vēstures liecību vākšanu, saglabāšanu un izpēti. 
2. Muzeja mērķis ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Jēkabpils vēsturi, parādot tās kā Sēlijas kultūrvēsturiskā novada lielākās pilsētas savdabību un īpašo nozīmi  Latvijas kultūrvidē, kā arī restaurēt un saglabāt Krustpils viduslaiku pili, veicinot tās aktīvu iekļaušanos kultūras tūrismā.
3. Muzejs savā darbībā ievēro Satversmi, Muzeju likumu, citus likumus, Ministru kabineta noteikumus, Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus, kā arī šo nolikumu.
4. Muzejs darbojas Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.
5. Muzejs tiek finansēts no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes apstiprinātajai Muzeja budžeta tāmei.   
6. Muzeja nolikumu apstiprina un grozījumus tajā izdara Dome.
7. Muzejam ir noteikta parauga veidlapa un zīmogs.    
8. Muzeja adrese ir Rīgas iela 216B, Jēkabpils, LV 5202.
9. Muzeju izveido, reorganizē vai likvidē Dome, pieņemot attiecīgu lēmumu.

II. Muzeja struktūra, uzdevumi, tiesības

10. Muzejam ir šāda struktūra:
10.1. Administratīvā nodaļa,
10.2.Komunikāciju nodaļa,
10.3. Saimnieciskā nodaļa,
10.4. Muzejam ir struktūrvienības:
10.4.1. Brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta” ar adresi Filozofu iela 6, Jēkabpils;
10.4.2. Tūrisma informācijas centrs ar adresi Brīvības iela 140/142, Jēkabpils.  
11. Struktūrvienību nolikumus apstiprina Muzeja direktors.
12. Muzejam ir šādi pārvaldes uzdevumi pašvaldības funkcijai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu:
12.1. veikt muzeja mērķim atbilstoša krājuma komplektēšanu,
12.2. nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību,
12.3. nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai,
12.4. veikt pētniecību par Jēkabpils pilsētas vēsturi,
12.5. veikt izglītojošo darbu muzejā,
12.6. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.
13. Muzejam ir šādi pārvaldes uzdevumi pašvaldības funkcijai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Tūrisma likuma 8.pantu:
13.1. nodrošināt resursus un pasākumus kultūras tūrisma attīstībai Jēkabpils pilsētā, iekļaujot tajā Krustpils viduslaiku pili kā kultūras tūrisma objektu,
13.2. popularizēt Jēkabpils pilsētas tūrisma iespējas,
13.3. nodrošināt Krustpils viduslaiku pils kā tūrisma objekta saglabāšanu un attīstīšanu,
13.4. veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā,
13.5. izstrādāt Jēkabpils pilsētas pašvaldības tūrisma stratēģiju un to īstenot;  
13.6. veikt Tūrisma informācijas centra uzdevumus.
14. Lai nodrošinātu nolikumā 12. un 13.punktā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi, Muzejs veic šādas darbības:
14.1. veido informatīvu datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam,
14.2. nodrošina pastāvīgo ekspozīciju pieejamību un izstāžu veidošanu, kā arī izglītojošo pasākumu organizēšanu,
14.3. nodrošina gida pakalpojumus ekspozīciju padziļinātai iepazīšanai Krustpils viduslaiku pilī, Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta” un ekskursiju vadīšanā Jēkabpils pilsētā,
14.4. sagatavo informatīvus un pētnieciskus izdevumus, un organizē to izdošanu,
14.5. atjauno un apsaimnieko Krustpils viduslaiku pili,
14.6. izstrādā un realizē projektus saskaņā ar Muzeja mērķi finansējuma piesaistīšanai,
14.7. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām Muzeja darbības jautājumos,
14.8. piedalās starptautisku projektu realizācijā,
14.9. nodrošina Muzeja pasākumu publicitāti,
14.10. pēta sabiedrības pieprasījumu pakalpojumiem un analizē Muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, klientu apmierinātības rādītājus par sniegtajiem pakalpojumiem un informācijas sniegšanas sabiedrībai pieejamību.
15. Muzeja pārvaldes uzdevumus veic atbilstoši kārtējā gada budžetam.
16. Muzejam ir šādas tiesības:
16.1. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Domes apstiprināto cenrādi. Priekšlikumus pakalpojumu maksas izcenojumiem apstiprināšanai iesniedz Muzeja direktors,
16.2. savas darbības nodrošināšanai iegūt papildus finansējumu: ziedojumus, dāvinājumus, valsts/pašvaldību dotācijas, ārvalstu finansiālu palīdzību, piedalīties projektu konkursos finanšu līdzekļu piesaistīšanai,
16.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām muzeja darbības jautājumos,
16.4. veikt iepirkumus Muzeja krājuma papildināšanai,
16.5. slēgt darījumus savas darbības nodrošināšanai.
17. Muzeja darbu vada direktors, kuru amatā apstiprina Dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Darba līgumu ar Muzeja direktoru slēdz Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors.
18. Muzeja direktors:  
18.1. organizē, realizē un kontrolē Muzeja funkciju un uzdevumu izpildi;
18.2. kontrolē budžeta izpildi Muzeja pakalpojumu jomā;
18.3. organizē un plāno Muzeja darbu, un ir atbildīgs par Muzeja darbību, realizējot tā uzdevumus un tiesības, kā arī atbild par saimniecisko un finansiālo darbību, finanšu un materiāli tehnisko resursu lietderīgu izmantošanu;
18.4. vada un organizē administratīvo darbu un nodrošina Muzeja darbības nepārtrauktību;
18.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Muzeju visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesību aizsardzības iestādēs, citās institūcijās un attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām, tiesā;
18.6. nosaka Muzeja darbinieku amata pienākumus, uzdevumus un kompetenci, izstrādā un apstiprina amata aprakstus, organizē kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
18.7. pieņem darbā un atlaiž no darba Muzeja  darbiniekus, slēdz Darba līgumus;
18.8. pieņem lēmumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
18.9. izstrādā un iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Muzeja darba atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo Muzeja budžeta projektu;
18.10. savas kompetences ietvaros slēdz sadarbības, pirkuma, uzņēmuma, piegādes, nomas līgumus; 
18.11. apstiprina norakstīšanas aktus par ilgtermiņa aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu), kuru atlikusī vērtība ir līdz 1500 euro, norakstīšanu;
18.12. iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs;
18.13. pilnvarot darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā;
18.14. atbildīgs par Muzeja budžeta izlietojumu atbilstoši apstiprinātajai tāmei;
18.15. nepieciešamības gadījumā izstrādā Muzeja nolikuma grozījumu projektu;
18.16. apstiprina Muzeja struktūrvienību vadītāju izstrādātos struktūrvienību nolikumus; 
18.17. iesniedz priekšlikumus (normatīvo aktu projektu veidā) Jēkabpils pilsētas domei par normatīvo aktu izstrādi muzeju jomā;
18.18. veic citus pienākumus, kas noteikti amata aprakstā;
19. Muzeja direktoram var būt vietnieki, kurus pieņem darbā un atlaiž no darba Muzeja direktors.

III. Muzeja finanšu līdzekļi

20. Muzeja finanšu līdzekļus veido:
20.1. Domes budžeta dotācijas,
20.2. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
20.3. fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi,
20.4. projektu konkursos piesaistītie finanšu līdzekļi.
21. Finanšu līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā kārtējam gadam apstiprināto finansējumu, Jēkabpils pilsētas domes lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un atbilstoši veicamiem pārvaldes uzdevumiem noteikto pašvaldības funkciju ietvaros. Finanšu līdzekļi tiek izlietoti ievērojot normatīvos aktus par finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, publiskajiem iepirkumiem, interešu konfliktu, veicot lietderības pārbaudi un finanšu līdzekļu racionālu izlietojumu kā krietnam un rūpīgam saimniekam esot u.c. normatīvos aktus.

IV. Muzeja darbības tiesiskuma nodrošināšana  

22. Muzeja darbības tiesiskumu nodrošina Muzeja direktors.
23. Muzeja darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Muzeja direktoram.
24. Muzeja direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē. Domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
25. Muzejs sniedz pieprasītus pārskatus pēc Domes un Jēkabpils pilsētās pašvaldības izpilddirektora pieprasījuma.
26. Muzejs kārto patstāvīgi lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
27. Muzeja grāmatvedības kārtošanu nodrošina Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes „Jēkabpils pilsētas pašvaldība” Grāmatvedības nodaļa veicot centralizētu grāmatvedības uzskaiti visām Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotajām iestādēm.
28. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par Muzeja darbību.

V. Noslēguma jautājums

29. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.decembrī.


Zemāk esošajā saitē iespējams lejupielādēt Jēkabpils Vēstures muzeja nolikumu.
Jēkabpils Vestures muzeja nolikums